Projekti Leviz Albania

May 29, 2018 / BY / IN Category

Qeverisja vendore përballë nevojës së zhvillimeve kulturore

Përmbledhje e projektit

Projekti ka targetuar tre NJQV: Vlorë, Himarë dhe Sarandë.Problematika që shfaqet në këto NJQV, është: mungojnë planettrategjike të zhvillimit kulturor dhe turizmit kulturor (nëpërmjet shfrytëzimit të trashëgimisë kulturore), si pjesë e përgjithëshme e planeve strategjike të zhvillimit të NJQV – ve.

Plane këto të cilat do të mund të përfshinin skenën e pavarur kulturore në këto NJQV si dhe grupet e interesit, duke gjeneruar jo vetëm punësim për këtë kategori dhe mirëqënie ekonomike, por duke gjallëruar jetën artistike dhe kulturore të këtyre NJQV- vë për vetë qytetarët e tyre përgjatë gjithë vitit si dhemë tej, duke i kthyer këto NJQV shumë herë më rekreative dhe atraktive gjatë sezonit turistik duke shfrytëzuar kryesisht potencialet e brendëshme – skenën e pavarur kulturore vendase.

Në mungesë të këtyre planeve, përfshirja e grupeve të interest në formulimin e ardhshëm të tyre është imperative.

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi: Përfshirja e qytetarëve në hartimin dhe planifikiminin strategjik vendor mbi artin, kulturën dhe turizmin kulturor.

Objektivat:

 1. Advokim nëpërmjet përfshirjes së qytetarëve dhe grupeve të interesit në planifikimin strategjik afatgjatë në këta sektore në këto NJQV, dhe garantimi i qëndrueshmërisë së kësaj përfshirjeje me qëllim rritjen e punësimit dhe të të ardhurave për sektorin e pavarur kulturor në mënyrë tëqëndrushme.
 2. Garantimi i pjesmarrjes së qytetarëve “skenës së pavarur kulturore vendase dhe grupeve të interesit të NJQV -ve Sarandë, Vlorë dhe Himarë” në proceset e buxhetimit të artit, kulturës dhe turizimit kulturor në këto njësi, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre dhe rritjen e llogaridhënies nga NJQV –të ndaj komuniteteve të tyre.

Aktivitetet kryesore

 1. Shqyrtimi i planeve strategjike ekzistuese të NJQV-ve të identifikuara.
 2. Indentifikimi i pritshmërive të grupeve të grupeve të interest dhe SPK “skenës së pavarur kulturore” të këtyre NJQV-ve.
 3. Analizë e gjendjes së ndërveprimit aktual “grupe interesi NJQV” .
 4. Pregatitja e përfshirjes së SPK`së dhe grupeve të interesit në planet strategjike të NJQV-ve – hartimi i opinioneve për strategjitë kulturore.
 5. Përballja Publike: SPK – grupe interesi – NJQV me qëllim përfshirjen e komunitetit në planet strategjike (tre puntata / debate TV në median sociale dhe median lokale) në secilën NJQV).
 6. Realizimin një raporti për secilën NJQV.
 7. Hartimin dhe firmosjen e një Marrëveshje publike ( pakti social) nëpërmjet NJQV- dhe grupeve të interesit me qëllim përfshirjen e përherëshme të tyre në hartimin planeve strategjike.

Rezultatet e pritshme

1.Në tre NJQV-të e zgjedhura, fuqizohet pjesmarria e qyterarëve, SPK dhe grupeve të interesit në procesin e hartimit të planifikimit të strategjive vendore në fushen e artit kultures dhe turizmit kulturor

2.Në tre NJQV-të e përzgjedhura, kemi një përmirësim të cilësisë së jetës për  qytetarët, SPK dhe grupet e interest, duke garantuar përfshirjen në vendimarrje,buxhetim për sektorin, punësim dhe hapje e NJQV-ve ndaj inicativave të shoqërisë civile dhe grupeve të interest.

Përfituesit kryesorë

Perfituesit direkt : organizatat kulturore, shoqatat e turizmit kulturor që operojnë në rajonin e projektit. Përftituesit indirekt  : banorët e NJQV-ve të targetuara si dhe një pjesë e madhe e popullsise shqiptare që frekuenton këto NJQV përgjatë vitit / sezonit turistik

Zona e zbatimit të propozimit

Vlorë, Himarë, Sarandë.

Partneri në projekt

 • Unioni i Gazetarëve të Shqipërise.
 • Skena e Pavarur Kulturore e Shqipërise.
 • Shoqata Shqiptare për Turizmin Kulturor